วิธีการใช้สารเคมีเพิ่มน้ำยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น

วิธีการใช้สารเคมีเพิ่มน้ำยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น

การใช้สารเคมีเพิ่มน้ำยางทาบนเปลือกของต้นยางมีวิธีการที่ปฎิบัติได้ดังนี้
1) ทาใต้รอยกรีดใช้วิธีขูดเปลือกใต้รอยกรีดกว้าง 2.5 เซนติเมตร และทาสารเคมีเพิ่มน้ำยางใช้วิธีนี้ทาบนเปลือกแรก เพื่อป้องกันผลตกค้างของสารเคมีเพิ่มน้ำยางบนเปลือกงอกใหม่
2) ทาเหนือรอยกรีด ใช้สารเคมีทาเหนือรอยกรีดกว้าง 1.25 เซนติเมตรทาบนเปลือกงอกใหม่ซึ่งกรีดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
3) ทาในรอยกรีด โดยลอกขี้ยางบนรอยกรีดออกแล้วทาสารเคมีเพิ่มน้ำยางในรอยกรีด บางครั้งอาจทายาก ถ้าหากมีน้ำยางไหลออกมาตอนลอกขี้ยาง น้ำยางจะติดแปรงจึงควรเช็ดน้ำยางออกก่อนแล้วจึงทาสารเคมีเร่งน้ำยาง สารเคมีเพิ่มน้ำยางจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าทาตรงบริเวณรอยต่อระหว่างรอยกรีดกับเปลือกส่วนบนซึ่งกรีดออกไปใหม่ๆ วิธีนี้สารเคมีเพิ่มน้ำยางมีโอกาสตกค้างอยู่เหนือรอยกรีด
4) ทาในรอยบากใต้รอยกรีด โดยใช้มีดกรีดยางทำแนวบากเป็นร่องตื้นตลอดใต้แนวรอยกรีด แต่อย่าให้ลึกถึงน้ำยาง รอยบากกว้าง 0.5-1 เซนติเมตร และห่างจากรอยกรีด 2.5 เซนติเมตร ในกรณีกรีดหน้าสูงใช้ทาในรอยบากเหนือรอยกรีด โดยรอยบากห่างเหนือจากรอยกรีด 3 เซนติเมตร
5) หยดในรอยกรีด ใช้สารเคมีเพิ่มน้ำยางผสมน้ำแทนน้ำมันปาล์ม ลอกขี้ยางก่อนแล้วหยดสารเคมีเพิ่มน้ำยางที่ผสมน้ำนี้ลงเพียง 3-4 หยด ให้ไหลไปตามรอยกรีด วิธีนี้ทำได้ง่ายและประหยัด
6) ทาตามแนวตั้ง 3 แถบ เป็นวิธีซึ่งใช้กับการกรีดยางหน้าสูงโดยใช้มีดเก๊าจ์ด้ามยาวซึ่งปกติใช้กรีดขึ้น ขุดเปลือกเหนือรอยกรีดตามแนวดิ่ง 3 แถบ กว้างแถบละ 1.5 เซนติเมตร สูงเป็นความยาวครึ่งหนึ่งของรอยกรีด (หรือกว้าง 1 นิ้ว มือสูง 1 คืบ)