Daily Archives: March 12, 2017

ตั้งชื่อลูกอย่างใดให้เหมาะ

ชื่อถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด ตราบเท่าแม้ลาจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีก็ยังจะคงจาลึกไว้ในความทรงจำของผู้คน คุณพ่อแม่จึงต่างตระเตรียมที่จะตั้งชื่อลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลยทีเดียว บ้างให้ภิกษุท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้แก่ผู้แก่ในบ้านตั้งให้ นั้นแสดงถึงจุดสำคัญของนามที่มีต่อมนุษย์เราตลอดมา ในการตั้งชื่อลูกในอดีตจวบจนถึงสมัยนี้ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแบบอย่างที่มากมายมากขึ้น ซึ่งในแต่ละแบบอย่างก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่ผิดแผกกันตามที่อยู่ที่อยู่ และหลักการที่พึงกระทำสานต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างมุ่งให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมนับถือ และความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองกับชีวิตของบุตรน้อยเอง

การกำหนดชื่อในสมัยปัจจุบัน ชื่อที่พบส่วนใหญ่จะเป็น 2 พยางค์ขึ้นไป ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อนิยมใช้บาลีสันสกฤตเป็นอย่างมาก นอกนั้นเป็นภาษาไทย และภาษาบาลีสันสกฤตรวมภาษาไทย ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมคัดสรรชื่อที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนคนอื่น จึงปรากฏชื่อที่มีรูปลักษณ์ทางภาษาผิดธรรมดาแตกต่าง หรือมีมากหลายพยางค์มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยความหมายของชื่อจะลดความนิยมชื่อที่มีความหมายเป็นรูปธรรม และมีความหมายเป็นนามธรรมเพิ่มมากขึ้น เช่นชื่อที่มีความหมายแสดงศักดิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสวยงาม หรือศิริมงคล สังเกตได้ว่าระหว่างแต่ละสมัยชื่อของชาวไทยมีจำนวนพยางค์เพิ่มขึ้น หรือยาวขึ้น เค้ามูลสำคัญมาจากการพัฒนาท้องที่ เมื่อชุมนุมชนใหญ่ขึ้น ประชาชนมากขึ้น ชื่อย่อมมีโอกาสซ้ำกันเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากชื่อมีขึ้นเพราะเหตุจำเป็นในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกและถูกต้อง จึงต้องมีนามที่บ่งชี้เฉพาะลงไปเพื่อกำหนดการเรียกขานตัวกันชัดเจนไม่สับสน การกำหนดชื่อให้ยาวขึ้นจึงเป็นทางแก้หนึ่ง เว้นแต่การเรียกให้ยาวขึ้นแล้ว การขนานนามให้พิลึกพิลั่นใหม่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อหลีกหนีการกำหนดชื่อซ้ำ ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัยนี้ ความสลักสำคัญอยู่ที่จะบ่งลักษณะตระหง่านของผู้เป็นความเป็นเจ้าของชื่อให้เป็นที่รู้จักจำได้ เช่น เสียงฉีกแนว สะกดแปลก ฯลฯ ฉะนั้นทั้งที่จะมีควาหมาย หรือมีความหมายจึงไม่น่าจะถือเป็นข้อสำคัญ